شماره حساب مرکز

شماره حساب بانک صادرات

۰۲۱۴۳۵۰۲۱۱۰۰۲

 

شماره کارت بانک صادرات

۶۰۳۷-۶۹۷۴-۵۴۹۱-۶۰۳۹

 

شماره شبا بانک صادرات

IR380190000000214350211002