مدیران و همکاران مرکز

خانم افتخاری : مدیرعامل

سیدمهدی قریشیان : کارشناس فنی و مهندسی صنایع غذایی و مدیر دپارتمان آموزش استاندارد

دکتر رزیتا وطن چیان : کارشناس مسئول دپارتمان آموزش استاندارد

خانم قریشیان : کارشناس فنی و اداری